We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

React Versions

React -ын хувилбаруудын түүхийг бүтнээр нь GitHub-аас.
Сүүлийн хувилбарын баримтжуулалтыг доорхи жагсаалтаас харж болно.

Note

The current docs are for React 18. For React 17, see https://17.reactjs.org.

FAQ хэсгээс хувилбар болон дүрмийн талаарх мэдээлэл олох боломжтой..