We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Хичээлүүд

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

Үнэгүй хичээлүүд

 • Meta Front-End Developer Professional Certificate - Launch your career as a front-end developer. Build job-ready skills for an in-demand career and earn a credential from Meta. No degree or prior experience required to get started.
 • Egghead.io - Short instructional videos on React and many other topics.
 • Egghead.io - React болон бусад сэдвүүд бүхий богино хэмжээний сургалтын видеонууд.
 • Frontend Masters - React болон бусад frontend framework-үүдийн талаарх видео хичээлүүд
 • Fullstack React - React, түүнтэй хамт ашиглаж болох шинэлэг бөгөөд гүнзгийрүүлсэн бүрэн хичээлүүд.
 • Pure React - React-ийн мастер болоход чинь хөтлөх шаталсан сургалт
 • React for Beginners - Хэдхэн өдөр суугаад л React-ийг сур.
 • React for Designers - Дизайнаруудаас дизайнаруудад зориулсан React-ийн 6 цагийн хичээл.
 • React Essentials for Designers - Үндсэн ойлголт, боломжит болон хязгаарлагдмал зүйлсийг хэрхэн ашиглах энэ нь хэрхэн дизайнтай холбогдох талаар дизайнаруудад зориулсан React-ийн хичээл.
 • Essential React - Сонирхогчдод зориулсан, хялбараас хүнд түвшний component бүтээх богино хичээл.
 • Tyler McGinnis - Tyler McGinnis provides access to his courses for a monthly fee. Courses include “React Fundamentals” and “Universal React”.
 • React Training: Advanced React.js - Өөрийн React чадварыг дараагийн шатанд гарга.
 • Tyler McGinnis - Tyler McGinnis-ийн хичээлүүдэд сарын хураамжтайгаар хандах боломжтой. Энэхүү хичээл нь “React-ийн үндэс” болон “Юнивэрсал React”-ийг агуулсан болно.
 • Mastering React - React-аар мэргэжлийн түвшний интерактив апплекейшнууд бүтээ.
 • React Tutorial - Learn React step by step in an interactive environment with flashcards.
 • Road to React - Your journey to master React in JavaScript.
 • Epic React - Confidently Ship Well-Architected Production Ready React Apps Like a Pro
Is this page useful?Edit this page