We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

DOM Elements

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

React хөтөч бүр дээр нийцтэй болон хурдан ажиллах үүднээс хөтчөөс хамааралгүй DOM систем хэрэгжүүлсэн. Бид хөтөч дээрх DOM хэрэгжүүлэлтийн талаар ярих боломж олдлоо.

React дээр бүх DOM шинж чанарууд болон аттрибутууд нь(эвэнтийн удирдлагыг багтаагаад) camelCased байх ёстой. Жишээбэл, HTML аттрибут tabindex нь React дээр tabIndex аттрибуттай харгалзана. Онцгой тохиолдлууд болох aria-* болон data-* аттрибутууд нь lowercased байх хэрэгтэй. Жишээбэл, aria-label-г хэвээр нь үлдээнэ.

Аттрибутуудын ялгаанууд

React болон HTML-н хооронд өөрөөр ажилладаг зөндөө аттрибутууд бий:

checked

checked аттрибут бол checkbox эсвэл radio төрлийн дээр дэмжигддэг. Та үүнийг компонент чагтлагдасан эсэхийг тохируулахад ашиглаж болно. Энэ нь удирдагдсан компонентууд бичихэд хэрэгтэй байдаг. defaultChecked бол удирдагдаагүй бөгөөд компонент анх үүсэхэд чагтлах эсэх талаар тохируулдаг.

className

CSS класс зааж өгөхдөө className аттрибутыг ашиглана. Энэ нь бүх энгийн DOM болон SVG элементүүд болох <div>, <a> болон бусдад адилхан мөрдөгдөнө.

Хэрэв та React-г Web компонентуудтай хэрэглэвэл(тийм ч түгээмэл биш) class аттрибутыг оронд нь ашиглана.

dangerouslySetInnerHTML

dangerouslySetInnerHTML бол React-н innerHTML-г хөтчийн DOM дээр орлох зүйл юм. Ерөнхийдөө HTML code тохируулах нь хэрэглэгчийг cross-site scripting (XSS) халдлагад өртөх эсрдэл дагуулдаг. Тэгэхээр React-с HTML тохируулахдаа dangerouslySetInnerHTML ашиглан __html түлхүүр дамжуулан өөртөө энэ нь аюултайг сануулж болно. Жишээлбэл:

function createMarkup() {
 return {__html: 'First &middot; Second'};
}

function MyComponent() {
 return <div dangerouslySetInnerHTML={createMarkup()} />;
}

htmlFor

for нь Жаваскрипт дээр нөөцлөгдсөн түлхүүр үг учир React элементүүд htmlFor-г оронд нь ашигладаг.

onChange

onChange эвент нь форм дээр талбар өөрчлөгдөхөд дуудагдах юм. Бид onChange-н ажиллагаа нь нэрнээсээ гажсан гэж үздэг учраас албаар хөтчүүд дээр байдаг ажиллагааг нь ашигладагггүй бөгөөд React энэ эвентэд хэрэглэгчийн оролтыг цаг тухайд нь удирдахийг даалгадаг.

selected

Хэрвээ <option> -ыг selected буюу сонгосон болгох бол, тухайн option-ийн value -ыг үүний <select> дээр нь оруулж өгнө. “Select таг”-аас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

style

Анхаар

Зарим баримтжуулалт дээр байгаа жишээнүүд style-г амархан байх үүднээс ашигласан ч style аттрибутыг элементийн загварын утгаар хэрэглэх тохиромжгүй. Ихэнх тохиолдлуудад, className нь CSS дээр ашиглагдах заалт класс болон ашиглах нь дээр байдаг. style нь ихэвчлэн React програмууд дээр динамикаар тооцоологдсон загваруудыг дүрслэхэд ашиглагддаг. Илүүг FAQ: Styling and CSS.

style аттрибут нь camelCased шинж чанаруудтай Жаваскрипт объектыг CSS string-н оронд хүлээж авахыг илүүд үздэг.Энэ нь илүү үр дүнтэй бөгөөд DOM style-н Жаваскрипт шинж чанартай нийцтэй. Мөн XSS аюулгүй байдлын цоорхой үүсэхээс сэргийлдэг. Жишээлбэл:

const divStyle = {
 color: 'blue',
 backgroundImage: 'url(' + imgUrl + ')',
};

function HelloWorldComponent() {
 return <div style={divStyle}>Hello World!</div>;
}

Загварууд нь угтвар ашиглаагүйг анзаарж болно. Хуучин хөтчүүд дэмжихийн тулд харгалзах стайл шинж чанаруудыг нь нэмж өгөх хэрэгтэй:

const divStyle = {
 WebkitTransition: 'all', // note the capital 'W' here
 msTransition: 'all' // 'ms' is the only lowercase vendor prefix
};

function ComponentWithTransition() {
 return <div style={divStyle}>This should work cross-browser</div>;
}

Жаваскриптээс DOM зангилаануудыг шинж чанар руу хандахад нийцтэй байх үүднээс стайл түлхүүрүүд нь camelCased байдаг(e.g. node.style.backgroundImage). ms-с бусад vendor угтварууд том үсгээр эхлэх нь зүйтэй. Энэ нь WebkitTransition нь том “W” үсгээр эхэлсэн шалтгаан.

React автоматаар “px” дагаварыг тоон загварын шинж чанар дээр залгадаг. Хэрэв та “px”-ээс өөр хэмжээсийн нэгж ашиглаж бол, хүссэн утгаа тэмдэгт байдлаар тодорхойлж өгнө. Жишээлбэл:

// Result style: '10px'
<div style={{ height: 10 }}>
 Hello World!
</div>

// Result style: '10%'
<div style={{ height: '10%' }}>
 Hello World!
</div>

Бүх стайл шинж чанарууд пиксел тэмдэгт руу хөрвүүлэгддэггүй. Зарим нэг нь нэгжгүй чигээр үлддэг(eg zoom, order, flex). Нэгжгүй хэвээр үлддэг шинж чанаруудын бүрэн жагсаалтыг эндээс харж болно.

suppressContentEditableWarning

Энгийнээр хүүтэй элемент нь contentEditable-р тэмдэглэхэд анхааруулга өгдөг учир нь ажилладаггүй юм. Энэ аттрибут нь энэ анхааруулгыг дардаг. Та Draft.js шиг contentEditable-г гараар удирддаг жаваскрипт сан бичээгүй л бол үүнийг ашиглаад хэрэггүй.

suppressHydrationWarning

Хэрэв та сервер талын React дүрслэл ашиглаж байгаа бол энгийнээр сервер болон хэрэглэгч нь ялгаатай зүйл дүрслэхэд анхааруулга өгдөг. Гэсэн хэдий ч маш ховор тохиолдлуудад яг цав таарсан эсэхийг нягтлах нь хэцүү эсвэл боломжгүй байдаг. Жишээлбэл цагын стамп нь сервер болон хэрэглэгч дээр зөрөх ёстой байдаг.

Хэрэв та suppressHydrationWarningtrue болгон тохируулбал, React нь таны элементийн аттрибут болон агуулгын ялгаатай байдалд анхааруулахгүй. Энэ нь зөвхөн гүн түвшинд ажилладаг бөгөөд зугтах гарц болон зориулагдсан. Үүнийн хэтрүүлэн хэрэглэх хэрэггүй. Та үүний талаар дэлгэрэнгүйг ReactDOM.hydrateRoot() documentation-с уншиж болно.

value

value аттрибут нь <input>, <select> болон <textarea> компонентууд дээр дэмжигддэг. Та үүнийг компонентийн утгыг тохируулахдаа ашиглана. Энэ удирдагдсан компонент бичихэд хэрэг болно. defaultValue бол компонент анх үүсэхэд тохируулагдах удирдагдахгүй утга юм.

Бүх дэмжигдсэн HTML аттрибутууд

React 16-д ямар ч стандарт эсвэл сustom DOM аттрибутууд бүрэн дэмжигдсэн байдаг.

React нь JavaScript-төвтэй API DOM руу олгодог. React компонентууд нь custom болон DOM-д хамааралтай шинж чанарууд хэрэглэгдэг учир camelCase convention DOM API-ууд шиг хэрэглэдэг:

<div tabIndex={-1} />   // Just like node.tabIndex DOM API
<div className="Button" /> // Just like node.className DOM API
<input readOnly={true} /> // Just like node.readOnly DOM API

Эдгээр шинж чанарууд харгалзах HTML аттрибутууд шигээ ажилладаг ч зарим тусгай тохиолдлуудыг доор баримтжуулав.

Дараах DOM аттрибутууд React дээр дэмжигддэг:

accept acceptCharset accessKey action allowFullScreen alt async autoComplete
autoFocus autoPlay capture cellPadding cellSpacing challenge charSet checked
cite classID className colSpan cols content contentEditable contextMenu controls
controlsList coords crossOrigin data dateTime default defer dir disabled
download draggable encType form formAction formEncType formMethod formNoValidate
formTarget frameBorder headers height hidden high href hrefLang htmlFor
httpEquiv icon id inputMode integrity is keyParams keyType kind label lang list
loop low manifest marginHeight marginWidth max maxLength media mediaGroup method
min minLength multiple muted name noValidate nonce open optimum pattern
placeholder poster preload profile radioGroup readOnly rel required reversed
role rowSpan rows sandbox scope scoped scrolling seamless selected shape size
sizes span spellCheck src srcDoc srcLang srcSet start step style summary
tabIndex target title type useMap value width wmode wrap

Мөн адилаар бүх SVG аттрибутууд нь бүрэн дэмжигддэг:

accentHeight accumulate additive alignmentBaseline allowReorder alphabetic
amplitude arabicForm ascent attributeName attributeType autoReverse azimuth
baseFrequency baseProfile baselineShift bbox begin bias by calcMode capHeight
clip clipPath clipPathUnits clipRule colorInterpolation
colorInterpolationFilters colorProfile colorRendering contentScriptType
contentStyleType cursor cx cy d decelerate descent diffuseConstant direction
display divisor dominantBaseline dur dx dy edgeMode elevation enableBackground
end exponent externalResourcesRequired fill fillOpacity fillRule filter
filterRes filterUnits floodColor floodOpacity focusable fontFamily fontSize
fontSizeAdjust fontStretch fontStyle fontVariant fontWeight format from fx fy
g1 g2 glyphName glyphOrientationHorizontal glyphOrientationVertical glyphRef
gradientTransform gradientUnits hanging horizAdvX horizOriginX ideographic
imageRendering in in2 intercept k k1 k2 k3 k4 kernelMatrix kernelUnitLength
kerning keyPoints keySplines keyTimes lengthAdjust letterSpacing lightingColor
limitingConeAngle local markerEnd markerHeight markerMid markerStart
markerUnits markerWidth mask maskContentUnits maskUnits mathematical mode
numOctaves offset opacity operator order orient orientation origin overflow
overlinePosition overlineThickness paintOrder panose1 pathLength
patternContentUnits patternTransform patternUnits pointerEvents points
pointsAtX pointsAtY pointsAtZ preserveAlpha preserveAspectRatio primitiveUnits
r radius refX refY renderingIntent repeatCount repeatDur requiredExtensions
requiredFeatures restart result rotate rx ry scale seed shapeRendering slope
spacing specularConstant specularExponent speed spreadMethod startOffset
stdDeviation stemh stemv stitchTiles stopColor stopOpacity
strikethroughPosition strikethroughThickness string stroke strokeDasharray
strokeDashoffset strokeLinecap strokeLinejoin strokeMiterlimit strokeOpacity
strokeWidth surfaceScale systemLanguage tableValues targetX targetY textAnchor
textDecoration textLength textRendering to transform u1 u2 underlinePosition
underlineThickness unicode unicodeBidi unicodeRange unitsPerEm vAlphabetic
vHanging vIdeographic vMathematical values vectorEffect version vertAdvY
vertOriginX vertOriginY viewBox viewTarget visibility widths wordSpacing
writingMode x x1 x2 xChannelSelector xHeight xlinkActuate xlinkArcrole
xlinkHref xlinkRole xlinkShow xlinkTitle xlinkType xmlns xmlnsXlink xmlBase
xmlLang xmlSpace y y1 y2 yChannelSelector z zoomAndPan

Мөн түүнчлэн та өөрийн аттрибутыг бүрэн жижиг үсэг ашиглан зохиож болно.

Is this page useful?Edit this page