We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Хэлтэрхий

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React:

React компонент нь олон элементийг харуулахдаа заавал багц байдлаар буцаах шаардлагатай. Харин Фрагмент нь нэмэлт DOM нүдний шаардлагагүйгээр олон элементийг нэг багц болгон харуулдаг.

render() {
 return (
  <React.Fragment>
   <ChildA />
   <ChildB />
   <ChildC />
  </React.Fragment>
 );
}

Мѳн тэдгээрийг зарлах шинэ богиносгосон хувилбар байдаг.

Сэдэл

Компонент нь олон элементийг жагсаалт болгон харуулдаг. Доорх React жишээг харъя:

class Table extends React.Component {
 render() {
  return (
   <table>
    <tr>
     <Columns />
    </tr>
   </table>
  );
 }
}

<Columns /> нь олон <td> элементийг зѳв HTML харуулахын тулд буцаана. Хэрвээ <Columns /> компонентийн render() функц div ашиглавал харагдах HTML нь буруу гарна.

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <td>Hello</td>
    <td>World</td>
   </div>
  );
 }
}

<Table /> харагдах үр дүн:

<table>
 <tr>
  <div>
   <td>Hello</td>
   <td>World</td>
  </div>
 </tr>
</table>

Фрагмент нь энэ асуудлыг шийднэ.

Хэрэглээ

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <React.Fragment>    <td>Hello</td>
    <td>World</td>
   </React.Fragment>  );
 }
}

Ингэснээр зѳв <Table /> үр дүн үзүүлнэ:

<table>
 <tr>
  <td>Hello</td>
  <td>World</td>
 </tr>
</table>

Богино синтакс

Фрагмент ашиглахдаа шинэ богиносгосон хувилбарыг ашиглаж болно. Яг хоосон таг юм шиг харагдана:

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <>    <td>Hello</td>
    <td>World</td>
   </>  );
 }
}

<></> -ыг яг л бусад элементүүд ашигладаг шиг ашиглана. Гэхдээ энэ нь keys эсвэл бусад аттрибутуудыг дэмжихгүй.

Key-тэй фрагмент

Фрагмент нь <React.Fragment> хэлбэрээр зарлагдсан бол key агуулж болдог. Array -ыг олон фрагмент болгон харуулах гэх мэт нѳхцѳлд ашиглана — жишээ нь:

function Glossary(props) {
 return (
  <dl>
   {props.items.map(item => (
    // Without the `key`, React will fire a key warning
    <React.Fragment key={item.id}>
     <dt>{item.term}</dt>
     <dd>{item.description}</dd>
    </React.Fragment>
   ))}
  </dl>
 );
}

key нь Фрагментэд авч болох цорын ганц аттрибут юм. Цаашдаа бид бусад аттрибутууд болох event handler мэтийг дэмжих боломжтой болгоно.

Live Demo

Фрагментийг энд туршиж болно. CodePen.

Is this page useful?Edit this page