We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Тѳлѳвийг ахисан түвшинд

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

Ихэвчлэн хэдэн компонентууд ижилхэн өөрчлөгдөж байгаа өгөгдөл дээр ажилладаг. Бид төлѳвөө дээшлүүлэн нийтлэг дээд түвшний компонент руу зөөн хуваалцахийг санал болгодог. Энэ нь хэрхэн ажилладагийг үзэцгээе.

Энэ хэсэг бид ус өгөгдсөн температурт буцлаж эсэх талаар дулаан тоочогч хийх болно.

Бид BoilingVerdict нэртэй компонентоос эхэлье. Энэ нь celsius температур шинж чанараар хүлээн аваад усыг буцалгахад хангалттай эсэх талаар хэвлэдэг юм:

function BoilingVerdict(props) {
 if (props.celsius >= 100) {
  return <p>The water would boil.</p>; }
 return <p>The water would not boil.</p>;}

Дараа нь бид Calculator нэртэй компонент үүсгэнэ. Энэ нь <input>-г хэрэглэгчийн температурын утгийг оруулан this.state.temperature төлөвт хадгална.

Нэмээд энэ нь BoilingVerdict-г оролтын утгаа дүрсэлнэ.

class Calculator extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''}; }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value}); }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;  return (
   <fieldset>
    <legend>Enter temperature in Celsius:</legend>
    <input     value={temperature}     onChange={this.handleChange} />    <BoilingVerdict     celsius={parseFloat(temperature)} />   </fieldset>
  );
 }
}

CodePen дээр турших

Хоёр дахь оролт нэмэх

Бидний шинэ шаардлагад нэмэлтээр целсийн болон фаренгетийн эсэхийг мэдэх оролт хэрэг болсон бөгөөд нэгнийхээ утгаар нөгөөх нь даган өөрчлөгдөх хэрэгтэй.

Бид TemperatureInput компонентийг Calculator компонентоос гаргаж авснаар эхэлнэ. Бид шинэ scale шинж чанарыг нэмэн утгыг нь "c" эсвэл "f" байлгана:

const scaleNames = { c: 'Celsius', f: 'Fahrenheit'};
class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''};
 }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value});
 }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;
  const scale = this.props.scale;  return (
   <fieldset>
    <legend>Enter temperature in {scaleNames[scale]}:</legend>    <input value={temperature}
        onChange={this.handleChange} />
   </fieldset>
  );
 }
}

Одоо бид Calculator компонентоо хоёр өөр температурын оролт дээр үндэслэн дүрслэнэ:

class Calculator extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <TemperatureInput scale="c" />    <TemperatureInput scale="f" />   </div>
  );
 }
}

CodePen дээр турших

Одоо бид хоёр оролттой болсон бөгөөд нэг дээр нь дулааны утга оруулахад нөгөөх нь өөрчдлөгдөхгүй. Энэ нь бидний шаардлагын зөрчиж байна: бид хоёуланг нь хамааралтай даган өөрчлөгдөхөөр(sync) хийхийг хүссэн.

Мөн түүнчлэн бид BoilingVerdictCalculator-с дүрсэлж чадахгүй. Calculator нь одоогийн дулааны утгийг мэдэхгүй бөгөөд TemperatureInput-г дотор нуугдсан байна.

Хөрвүүлэх функцууд бичих нь

Эхлээд бид целсиэс фаренгейт руу мөн буцаагаад хөрвүүлэх функцууд бичих болно:

function toCelsius(fahrenheit) {
 return (fahrenheit - 32) * 5 / 9;
}

function toFahrenheit(celsius) {
 return (celsius * 9 / 5) + 32;
}

Эдгээр хоёр функцууд нь тоо хөрвүүлэх юм. Бид өөр нэг функц бичих бөгөөд тэмдэгт төрлөөр температур утга болон хөрвүүлэгч функц аван тэмдэгт төрлөөр хөрвүүлэх үйлдэл хийдэг функц байх болно. Бид үүний оролтын утгыг өөр нэг оролт руу хөрвүүлэн гаргахад хэрэглэнэ.

Энэ нь буруу temperature-н утгад хоосон тэмдэгт буцаах ба гаралтыг таслалаас хойших гуравдах тоог тэгшилсэн(round) байдалтай гаралт гаргана:

function tryConvert(temperature, convert) {
 const input = parseFloat(temperature);
 if (Number.isNaN(input)) {
  return '';
 }
 const output = convert(input);
 const rounded = Math.round(output * 1000) / 1000;
 return rounded.toString();
}

Жишээлбэл tryConvert('abc', toCelsius) нь хоосон тэмдэгт буцаах бол tryConvert('10.22', toFahrenheit) нь '50.396' утга буцаана.

Төлвийг өргөх нь

Одоогоор хоёр TemperatureInput компонентууд нь бие даан өөрсдийн дотоод төлвөө хадгалж байна:

class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''}; }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value}); }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;  // ... 

Гэхдээ бид хоёр оролтуудыг хоорондоо шинэчлэгдсэн байхийг хүсэж байна. Бид целсийн оролтыг шинэчлэхэд фаренгетийн оролт шинэчлэгдэн мөн эсрэгээр ч ажиллахийг хармаар байна.

React дээр төлвөө хуваалцахдаа хамгийн ойр нийтлэг эцэг компонентруу зөөн хийдэг. Үүнийг “төлөв өргөх” гэж нэрлэдэг. Бид дотоод төлвийг TemperatureInput-с хасан Calculator-руу зөөнө.

Хэрэв Calculator хуваалцсан төлөв эзэмшвэл, хоёр оролын хувьд “үнэн эх сурвалж” болох юм. Энэ нь тэдгээрийг зааварчлан хоорондоо нийцтэй утгатай байлгана. TemperatureInput компонентуудын шинж чанарууд нэг эцэг болох Calculator компонентоос ирж байгаа учир тэд хоорондоо үргэлж шинэчлэгдсэн байх болно.

Үүнийг хэрхэн ажиллахийг алхам алхмаар харцгаая.

Эхлээд бид this.state.temperaturethis.props.temperatureTemperatureInput компонент дээр солино. Одоо бид this.props.temperature шинж чанарыг Calculator компонентоос дараа нь дамжуулах ч аль хэдийн байгаа мэтээр сэтгэнэ:

 render() {
  // Before: const temperature = this.state.temperature;
  const temperature = this.props.temperature;  // ...

Бид шинж чанарууд нь унших горимтойг мэднэ. temperature дотоод төлөвт байхад TemperatureInput нь зүгээр л this.setState() дуудан утгийг нь өөрчилж байсан. Гэвч одоо temperature нь эцэг компонентоос шинж чанараар ирж байгаа учир TemperatureInput нь ямар нэг удирдах боломж байхгүй.

React дээр үүнийг компонентийг “удирдагдсан ” болгон шийддэг. DOM <input> нь value болон onChange шинж чанар хүлээн авдаг шиг TemperatureInput нь temperature бол onTemperatureChange шинж чанарууд эцэг Calculator-с хүлээн авна.

Одоо TemperatureInput өөрийн дулаанаа өөрчлөх бол this.props.onTemperatureChange-г дуудна:

 handleChange(e) {
  // Before: this.setState({temperature: e.target.value});
  this.props.onTemperatureChange(e.target.value);  // ...

Анхаар:

Энэ temperature эсвэл onTemperatureChange тусгай зориулсан утга байхгүй бөгөөд компонентийн нэрүүд юм. Бид үүнийг өөрөөр value болон onChange шиг яаж ч нэрлэж болох ч энэ нь нийтлэг дүрэм юм.

onTemperatureChange шинж чанар нь temperature шинж чанарын хамт эцэг Calculator компонентоос олгогдоно. Энэ нь өөрчлөлтийг өөрийн дотоод төлвөө өөрчлөн удирдах бөгөөд хоёр оролт дээр шинэ утгаар дахин дүрслэнэ. Бид удахгүй шинэ Calculator компонентийг хэрэгжүүлэлтийг харах болно.

Calculator компонентийн өөрчлөлт рүү орохоос өмнө TemperatureInput компонентийг өөрчлөлтийг тоймлоё. Бид дотоод төлвийг хасан this.state.temperature-с уншихийн оронд this.props.temperature ашигласан. this.setState()-г дуудахийн оронд өөрчлөлт хийхийн тулд Calculator-с олгогдсон this.props.onTemperatureChange()-г дууддаг болсон:

class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
 }

 handleChange(e) {
  this.props.onTemperatureChange(e.target.value); }

 render() {
  const temperature = this.props.temperature;  const scale = this.props.scale;
  return (
   <fieldset>
    <legend>Enter temperature in {scaleNames[scale]}:</legend>
    <input value={temperature}
        onChange={this.handleChange} />
   </fieldset>
  );
 }
}

За одоо Calculator компонент руугаа орцгооё.

Бид оролтын утга болох temperature болон scale хоёрыг дотоод төлөвтөө хадгална. Энэ нь оролтоос “өргөгдсөн” төлөв бөгөөд хоёр оролтод “үнэн эх сурвалж” болон үйлчилнэ. Энэ нь бидэнд хэрэгтэй хоёр оролтууд дээр дүрслэх өгөгдлүүдийн хамгийн бага байдлаар дүрсэлсэн юм.

Жишээлбэл целсийн оролт дээр 37 гэж оруулахад Calculator компонентийн төлөв дараах байдалтай байна:

{
 temperature: '37',
 scale: 'c'
}

Дараа нь фаренгетийн талбар дээр 212 гэж засварлахад Calculator компонетийн төлөв дараа байдалтай байна:

{
 temperature: '212',
 scale: 'f'
}

Бид хоёр оролтын утгийг хоёуланг нь хадгалж болох байсан ч шаардлагагүй боллоо. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн оролтын утгийг ямар хэмжигдэхүүн дээр бичигдсэнийг хадгалахад л хангалттай. Бид temperature болон scale-н утгаар харгалзах утгийг нь олж чадна.

Оролтууд нь ижил төлвөөс тооцоологдож байгаа учир мэдээллээ шинэчилсэн хэвээр байна:

class Calculator extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleCelsiusChange = this.handleCelsiusChange.bind(this);
  this.handleFahrenheitChange = this.handleFahrenheitChange.bind(this);
  this.state = {temperature: '', scale: 'c'}; }

 handleCelsiusChange(temperature) {
  this.setState({scale: 'c', temperature}); }

 handleFahrenheitChange(temperature) {
  this.setState({scale: 'f', temperature}); }

 render() {
  const scale = this.state.scale;  const temperature = this.state.temperature;  const celsius = scale === 'f' ? tryConvert(temperature, toCelsius) : temperature;  const fahrenheit = scale === 'c' ? tryConvert(temperature, toFahrenheit) : temperature;
  return (
   <div>
    <TemperatureInput
     scale="c"
     temperature={celsius}     onTemperatureChange={this.handleCelsiusChange} />    <TemperatureInput
     scale="f"
     temperature={fahrenheit}     onTemperatureChange={this.handleFahrenheitChange} />    <BoilingVerdict
     celsius={parseFloat(celsius)} />   </div>
  );
 }
}

CodePen дээр турших

Одоо ямар ч оролтыг засварласан this.state.temperature болон this.state.scale Calculator дээр шинэчлэгдэнэ. Аль нэг оролт дээр утга оруулахад нөгөө оролтын утга нь шинээр тооцологдох болно.

Оролт дээр утга засварлахад юу болох талаар тоймлоё:

 • React нь DOM <input>onChange дээр тодорхойлогдсон бүх функцуудыг дуудна. Бидний хувьд энэ нь TemperatureInput компонентийн handleChange функц юм.
 • TemperateInput компонентийн handleChange функц нь this.props.onTemperatureChange()-г шинэ утгаар дуудах болно. onTemperatureChange-г багтаасан шинж чанарууд нь эцэг компонент болох Calculator-с олгогдоно.
 • TemperateInput-н целсиийн утга өмнө нь дүрслэгдсэн бол Calculator-н компонентийн onTemperatureChange нь handleCelsiusChange функцийг дуудах бөгөөд эсрэгээрээ фаренгет дүрслэгдсэн бол handleFahrenheitChange функц дуудагдах юм. Эдгээр хоёр Calculator-н функцууд нь аль оролтыг засварласнаас хамааран дуудагдана.
 • Эдгээр функцуудын дотод Calculator компонент нь this.setState()-г шинэ оролтын утга болон сонгосон хэмжигдэхүүнээр дуудснаар Reacт-аас засварласан утгаар дахин дүрсэлж өгөхийг асуудаг.
 • React нь Calculator компонентийн render функцийг дуудан дэлгэцийн загвар хэрхэн харагдахийг суралцдаг. Хоёр оролтын утгууд нь одоогийн байгаа температур болон хэмжигдэхүүн дээр тулгуурлан дахин тооцоологддог бөгөөд температурын хөрвүүлэлт энд хийгдэнэ.
 • React нь тус TemperatureInput компонентуудын тус тусын render функцуудийг Calculator-с олгогдсон шинж чанараар дуудна. Ингэснээр тэдгээрийн дэлгэцийн загвар яаж харагдахад суралдцдаг.
 • React BoilingVerdict компонентийн render функцийг целсийн температурыг шинж чанар болгон дамжуулж дуудна.
 • React DOM нь ус буцлах цэгийн харгалзах DOM-г шинэ утгаар шинэчилнэ. Бидний засварласан оролт нь одоогийн утгаа хүлээн авахад нөгөө оролт нь температурын утга хөрвүүлэлт хийсний дараа шинэчлэгдэнэ.

Бүх шинэчлэлт нь ижил алхмуудаар хийгдэх бөгөөд оролтууд нь утгуудаа шинэчлэгдсэн байлгана.

Сурсан зүйлүүд

React програмд өөрчлөгдөж байгаа ямар ч өгөгдөлд ганц л “үнэний эх сурвалж” байх нь зүйтэй. Ихэвчлэн төлөв дүрслэгдэхийн тулд эхлээд компонент руу нэмэгддэг. Дараа нь хэрэв бусад компонентуудад хэрэг болвол дээд түвшний хамгийн ойр эцэг компонент руу төлвөө зөөдөг. Ялгаатай компонентууд хооронд төлвөө ижилхэн шинэчлэхийг оролдохийн оронд дээрээс доош өгөгдлийн урсгалд найдах хэрэгтэй.

Төлөв өргөх нь илүү “урьдчилан бэлдсэн(boilerplate)” код бичих шаардлагатай болж байгаа ч энэ нь програмын гажуудал(bug) хайж олох болон тусгаарлахад бага ажил шаарддагаараа давуу тал болж болох юм. Ямар ч төлөв компонент дотор “амьдрах” болон тэр компонент нь ганцаараа өөрчилж байгаа учир гажуудлыг хайх хүрээ нь харьцангуй багасна. Нэмж хэлэхэд та ямар тусгай логик хэрэглэгчийн оролтыг өөрчлөх болон хязгаарлах байдлаа хэрэгжүүлж болно.

Хэрэв ямар нэг зүйл шинж чанар эсвэл төлөвөөс гарч ирж болох бол энэ нь магадгүй төлөв дотор байх хэрэггүй юм. Жишээлбэл, celsiusValue болон fahrenheitValue-г хадгалахийн оронд бид зөвхөн сүүлд засварлагдсан температур болон хэмжигдэхүүн-г хадгалж байна. Өөр оролтын утга нь үргэлж render() функцээс тооцоологдох болно. Энэ нь бидэнд бусад талбарын таслалаас хойших утгийг цэвэрлэх эсвэл тэгшлэх боломжийг олгож байна.

Та дэлгэцийн загвар дээр ямар нэг буруу зүйл харвал та React Хөгжүүлэгчийн Хэрэгслүүд-г ашиглан шинж чанарыг шинжлэх болон төлвийг нь өөрчилж буй компонентийг олох хүртлээ шатлалын модоор дээш өгсөж болно. Энэ нь бидэнд эх кодын гажиг(bug)-г мөрдөхөд(trace) туслана:

Monitoring State in React DevTools
Is this page useful?Edit this page