We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

JSX үгүй React

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

JSX нь React-д заавал шаардлагатай биш. React-г JSX-гүй ашиглах нь build орчинд компайл байршуулах сонирхолгүй бол онцгойлон тохиримжтой юм.

JSX-н бүх элемент бол зүгээр React.createElement(component, props, ...children)-г дуудаж хялбарчилсан зүйл юм. Тиймээс JSX-р хийж чадаж байгаа бүх зүйл цэвэр JavaScript-р гүйцэтгэгдэх боломжтой юм.

Жишээ нь, JSX-р бичигдсэн энэ код:

class Hello extends React.Component {
  render() {
    return <div>Hello {this.props.toWhat}</div>;
  }
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Hello toWhat="World" />);

JSX ашиглаагүй дараах кодтой хөрвүүлэгдэх боломжтой:

class Hello extends React.Component {
  render() {
    return React.createElement('div', null, `Hello ${this.props.toWhat}`);
  }
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(React.createElement(Hello, {toWhat: 'World'}, null));

Хэрвээ JSX хэрхэн JavaScript-руу хөрвүүлэгдсэн талаар илүү жишээ хархаар сонирхож байвал онлайн Babel compiler-г туршиж үзэх боломжтой.

Компонент нь текст, эсвэл React.Component-н хүүхэд класс, эсвэл төлөвгүй компонентын энгийн функц гээд аль ч байж болно.

React.createElement-г байнга ашиглах нь хүндрэлтэй байвал, нэг түгээмэл арга бол товчлолт ашиглах:

const e = React.createElement;

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(e('div', null, 'Hello World'));

Хэрвээ React.createElement-д товчлолт ашиглавал, React-г JSX-гүй ашиглахад маш их хялбар болох юм.

Өөрөөр react-hyperscript болон hyperscript-helpers зэрэг илүү тохиромжтой синтакс санал болгож буй прожектуудыг анхаарч үзэж болно.

Is this page useful?Edit this page